వృక్షం – కవిత

కాన ప్రాణుల లోగిలి తరువు కోయిలమ్మల కొలువు తరువు ధరణి తొడిగెను హరితవర్ణ వృక్షహారం ప్రకృతి ఒడిన పుట్టెను ఈ సుందర రాజ్యం మొక్క మొదలుకొని మ్రాను…

Continue Reading →

ఎవరు… గ్రహాంతరవాసులా? – భాగం: 2

          సాయంత్రం… వరంగల్లో రైల్ దిగి, స్టేషన్ నుండి నేరుగా ప్రియాంక ఇంటికి వెళ్ళిన కాత్యాయని ఆశ్చర్యపోయింది. ఎందుకంటే ప్రియాంక తన…

Continue Reading →

ఆడదానివి నువ్వు – కవిత

జన్మని ఇచ్చే తల్లివి నువ్వు! ఫూజించే దైవానివి నువ్వు! ఆదరించే ఆది శక్తివి నువ్వు! అపురూపంగా కళ్ళలో పెట్టుకుని చూసుకునే అమ్మవి నువ్వు! ఏదైనా త్యాగం చేయగల…

Continue Reading →

పుణ్యభూమి మన తెలుగు భూమి – కవిత

తెలుగు పలుకుల విలువ వెలకట్ట లేనిది  తెలుగు జాతి గౌరవం వివరించలేనిది  త్యాగరాజు కీర్తనలతో నిండివున్నది  గోవిందుడిని వివరించిన అన్నమయ్యది  గుంటురులో జన్మించిన జాషువధి  ధైర్యంగా కాల్చమన్న…

Continue Reading →

చిరునవ్వు వెనుక… – కవిత

కనిపించే ప్రతి చిరునవ్వు వెనుక కనబడని ఎన్నో కన్నీళ్లు  చెప్పలేనంత బాధ  దాచలేనంత దుఃఖం  కన్నీళ్లతో నిండిన కనులు  భారంతో నిండిన హృదయాలు  ప్రేమించటం మరిచిన అయినవాళ్లు …

Continue Reading →

సాహిత్యం – కవిత

శబ్దం నుంచి జనించె అక్షరం అది మానవ జాతికి వరం గళం నుంచి పుట్టింది పదం అదే జానపదం గిరిజనుల నోళ్ళల్లో జానపదుల పదాల్లో పల్లెవాసుల తిరునాళ్ళలో…

Continue Reading →

చింత… చెట్టు – అమ్మ… కొమ్మ – పద్య రచన

చింత విత్తు నాట చింతయే మొలకెత్తు మల్లె లతకు విరియు మల్లె పూలు పాప కర్మ ఫలము భారము ఇలలోన ధర్మమె గెలుచు ధరణి లోన  …

Continue Reading →