నిజాలు అనుకొంటున్న కొన్ని అబద్దాలు

1. నెపోలియన్ ను పొట్టివాడు అని అంటారు. ఆ రోజుల్లో ఫ్రెంచ్ వారి సగటు ఎత్తు 5 అడుగుల 5 అంగుళాలు. నెపోలియన్ ఎత్తు  5 అడుగుల…

Continue Reading →