ప్రకృతి – కవిత

ప్రకృతిలో ఎన్నో అద్భుతాలు… ఆస్వాదించు ఎన్నో అందాలు… ఆనందించు ఎన్నో వింతలు… పరిశోధించు ఎన్నో విశేషాలు…. ఆలోచించు ఎన్నో ఆనందాలు… అనుభవించు ఎన్నో నియమాలు… ఆచరించు ఎన్నో…

Continue Reading →