విప్రు వైశ్యులు – కర్మ ఫలాలు – పద్య రచన

విప్రు వైష్యులనుచు వెలిగె నా దినములు మేథ పెరిగె మునులు మేలు సేసె ఒకరి కొకరు నిలిచి ఒద్దికతొ మెలిగె మనిషి మారె నేడు మమత మరచె.…

Continue Reading →

చింత… చెట్టు – అమ్మ… కొమ్మ – పద్య రచన

చింత విత్తు నాట చింతయే మొలకెత్తు మల్లె లతకు విరియు మల్లె పూలు పాప కర్మ ఫలము భారము ఇలలోన ధర్మమె గెలుచు ధరణి లోన  …

Continue Reading →