జ్వాలముఖి – చివరి భాగం

        అప్పుడు అర్థం అవుతుంది కృష్ణప్రతిక్కి. తాము ఆ జ్వాలముఖి మణి కోసం వెతుకుతున్నామని తెలుసు కాభట్టి మా ద్వారా ఆ జ్వాలముఖి…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి – భాగం – 4

          ఇద్దరు రాజులు కలిసి కుముది రాజ్యంపై దాడి చేసి ఆ జ్వాలముఖి మణి ఫలితం పంచుకోవాలనుకొంటారు. అలా ఒప్పందం కుదుర్చుకొంటారు.…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి – భాగం – 3

          గొరరియ రాజుకి యుద్ధం గురించి సందేశం పంపిస్తాడు. విక్రమాదిత్య, వీరుడితో కలిసి యుద్ధసన్నాహాలు చేస్తున్నారని తెలుసుకుంటాడు రాజు. ఆ వీరుడు…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి – భాగం-2

          మకర సంక్రాతి సమీపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలో మార్గం అడుగుతుంది. అప్పుడు ముణివర్యులు ఇలా సెలవిచ్చారు – “అతి…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి | ధారావాహిక ఎ-1

          ఈ మహానగరం ఎంత అందంగ ఆనందంగా అమాయకంగా కనిపిస్తుంది, ఇంకా కొన్ని రోజులలో మహప్రళయం వచ్చి ప్రపంచం అంత కనుమరుగు…

Continue Reading →