మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

Comments:

హెచ్చరిక : ఈ సైట్లో ఏ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గాని, కొంత గాని కాపిరైట్ హోల్డరు & ప్రచురణ కర్తల నుండి ముందుగ రాతపూర్వకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా కాపిరైట్ చట్టరీత్యా నేరం. ఎవరయినా ఇందుకు పాల్పడితే వారి పై చట్ట రిత్యా చర్య తీసుకుంటాము

Swagatham

About us:The "Manandari.com" is a website of Literature & Arts. Our website is different from all other literature & art websites and  also from other printed magazines and also...Readmore      

     Instructions to authors

     "Manandari" meaning?

     Site Description in Telugu

     Why water mark on works?

Recently published stories and articles:

Badileelalu Sad Man

Recently published poems:

KavuluTalli PremaMy FeelingNee RaakakaiNaa BhaaratiHoneybeeAa KshanamBhumata SevaOntari BhaavanaNaa ManasuCheli NeevallePharmacy Manishi GosaRadhaOo Raajakeeya Paarijaatama nee payanametuAntuleni Prayanam Amma PremaFeelingMy FriendTelisi Teliyani ManasuVanchanaNuvvu TappaMaa AmmaSubhodayamAnnadaata GaadhaYemani CheppanuKanipinche DevataammaneeAa SnehamOntari Prayanam

Recently published English poem and articles:

I am EmptyMultitasking MirrorTrees

Recently published photographs:

Click HereClick Here

View more published photographs of Savitha

Click here

Click HereClick Here

View more published photographs of Chinnari

Click here


Recently added songs:

KaarU's songs:

 

Anurag Krishna's songs:


Dear authors,

     Now onwards authors need not wait long time to see their writings and etc on Manandari.com. Every writing will be published within 3 or 4 days.

- Manandari.com

Manmada Naama Ugaadi Pacchadi

Mirror - English Article

2015.03.30

Written by Padmasri | Publisher: Manandari.com

     Hi friends, I would like to share my feeling about our nature. I’m not saying about our innerside nature, I’m saying about the nature which is around us.

     “NATURE”

     Look at that word, it has only six letters, but when we look at the nature how much beauty, sadness, happy and etc it has. It has so many things. It effects on our mind. It means when we will be without thoughts are any things in our mind we can feel and see everything of nature what it has. This is one type of view the nature. There is another typ…

Read more

Multitasking - English Article

2015.03.30

Written by Padmasri | Publisher: Manandari.com

     Hello friends,

     I would like to tell which I have heard about a news recently. But before that you must question yourself that is “Am I doing multitasking?”.

     For that question if your answer is “NO” there is no problem but if you know about problems of multitasking you may tell about the problems of multitasking to your family members, friends and other.

     And for above question your answer is “YES”. It is very sad to hear. Because researchers have said “Multitasking is very dangerous to our brain” …

Read more

Trees - English Article

2015.03.30

Written by B.Akhil Kumr | Publisher: Manandari.com

     Trees play main role on earth. To say mainly trees give us oxygen to all living beings and humans. Think once if there is no oxygen, what will be happen? Do we live without Oxygen? Have you even questioned yourselves this question? I think you haven’t questioned till now like which I have mentioned. Doesn’t matter have you questioned or not, matter is you have to think about it and must question yourselves on it.

     You have to think, why I’m saying to question yourselves is day-by-day forests count is decreasing, meaning …

Read more

View older posts »