మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

హెచ్చరిక : ఈ సైట్లో ఏ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గాని, కొంత గాని కాపిరైట్ హోల్డరు & ప్రచురణ కర్తల నుండి ముందుగ రాతపూర్వకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా కాపిరైట్ చట్టరీత్యా నేరం. ఎవరయినా ఇందుకు పాల్పడితే వారి పై చట్ట రిత్యా చర్య తీసుకుంటాము

Comments:

I am Empty

2015.04.06

In the process of being you, I lost myself..

But by th…

Read more

No Love.....

2015.04.06

U haven't loved me

In the hottest summer in May,

In…

Read more

My lovable

2014.03.31

I saw my face in mirror, its says it’s not you?????

I…

Read more

Little Girl

2014.02.02

*Oho a sweet little girl..*

*Came to me like a doll..*

Read more

I Miss You

2013.12.18

I Love You

Don't need to leave it Coz iam

Deep in your…

Read more

Hope

2013.12.02

There is no rose without thorn

There is no gain without …

Read more

My Dear

2013.11.03

Oho my dear

Don't forget me ever

Understand me better…

Read more

Forest

2013.11.03

Forest keeps animals the safest

It gives us firewood, ma…

Read more

Our Friendship

2013.10.06

Rose is a flower

Its stands an hour

But our friendsh…

Read more

Forever

2013.09.30

You are my lover

Because you are my figure

 

I love y…

Read more

Swagatham

About us:The "Manandari.com" is a website of Literature & Arts. Our website is different from all other literature & art websites and  also from other printed magazines and also...Readmore      

     Instructions to authors

     "Manandari" meaning? - Telugu

     Site Description - Telugu

     Why water mark on works? - Telugu

Happily we are inviting every person who has talent

     Manandari.com is inviting who has talent. Anyone can write and send their writings to Manandari.com. Not only writings, if you are a photographer you can send us photographs too. And if you are a singer, do you want to be heard your voice through a website? For it too we are there, you can send us your songs also. Do you want to know what more you.. Readmore

What is the meaning of 'Manandari'?

     People who have not read the meaning of Manandari, they think that 'What is the meaning of this name?' and Also some persons understanding that 'Manandari' name meaning is "మన అందరి [in English 'Everyone's site']". But it is wrong, because Manandari name has another meaning.

     Actually this "Manandari" name has been emerged from..
Readmore

On 3rd May added songs:

Chintha's songs:

Ayyayyo - Play

Sri Raghu Nandana - Play
 

On 11th April published poem:

Vidhi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On 9th April published poems and article:

Article

Maate Mantramu...

Poems

Aalochanaa naijam Kaalma chesina gaayam

________________________________________________________________________________________________________________________

On 6th April published poem:

No Love...

March Publications:

Story and Article:

Badileelalu Sad Man

Poems

KavuluTalli PremaMy FeelingNee RaakakaiNaa BhaaratiHoneybeeAa KshanamBhumata SevaOntari BhaavanaNaa ManasuCheli NeevallePharmacy Manishi GosaRadhaOo Raajakeeya Paarijaatama nee payanametuAntuleni Prayanam Amma PremaFeelingMy FriendTelisi Teliyani ManasuVanchanaNuvvu TappaMaa AmmaSubhodayamAnnadaata GaadhaYemani CheppanuKanipinche DevataammaneeAa SnehamOntari Prayanam

English Poem and Articles:

I am EmptyMultitasking MirrorTrees

Photography:

Click HereClick Here

View more published photographs of Savitha

Click here

Click HereClick Here

View more published photographs of Chinnari

Click here


Songs:

KaarU's songs:

 

Anurag Krishna's songs:


Dear authors,

     Now onwards authors need not wait long time to see their writings and etc on Manandari.com. Every writing will be published within 3 or 4 days.

- Manandari.com

Manmada Naama Ugaadi Pacchadi

English Stuff:

     
 

     Hi friends, I would like to share my feeling about our nature. I’m not saying about our innerside nature, I’m saying about the nature which is around us.

     “NATURE”

     Look at that word, it has only six letters, but when we look at the nature how much beauty, sadness, happy and etc it has. It has so many things. It effects on our mind. It means when we will be without thoughts are any things in our mind we can feel…

Read more

     Hello friends,
     I would like to tell which I have heard about a news recently. But before that you must question yourself that is “Am I doing multitasking?”.

     For that question if your answer is “NO” there is no problem but if you know about problems of multitasking you may tell about the problems of multitasking to your family members, friends and other.

     And for above question your answer is...

Read more

     Trees play main role on earth. To say mainly trees give us oxygen to all living beings and humans. Think once if there is no oxygen, what will be happen? Do we live without Oxygen? Have you even questioned yourselves this question? I think you haven’t questioned till now like which I have mentioned. Doesn’t matter have you questioned or not, matter is you have to think about it and must question yourselves on it...

Read more

Do you know? The water is not cold in copper, brass and steel bowls or strainers. But the water is very cold in clay pots.

In summer when we are sitting near the fan, our body is very cold because of our body sweat comes out through the holes of our body and it is evaporated. That is why our body cold.

Like this, clay pot walls have many ho...

Read more

Dear readers,
Now, we are going to know about the Telugu Language and the Telugu Language history. The Telugu language is one of the language in Dravidian. There are so many languages in the Dravidian language category. That languages are Telugu, Tamil, Malayalam, and Kannada etc.. The source of the Telugu language is Dravidian and this language is one of the ancient Langu...

Read more

     The body needs the salt. It is not only for the taste. Salt is very important physiological doings. If there is no salt in human body the man does not live. It is unusually to listen. But it is true. Human beings live without sweet, chill and sourness but they do not live without salt. Approximately human body has 50 litters of water. This water is not pure.

     The water percentage is like as s...

Read more

     In the whole web lots of chat rooms are available with the different category to do chat, in that there to pass time purpose categorized chat rooms count big. In this category, these chat rooms are for the only pass time purpose. Using of the passing time purpose chat room, lots of plus and minus points are there with the chat rooms. We are going to tell you about that few of plus and minus points...

Read more

     Today's our national flag was designed in 1921. On that days in Vijayawada one meeting was conducted by the congress. In that meeting Pingali Venkaiah also participated and he showed his designed flag to Gandhi. In that flag first orange, green colors and in the middle the spinning wheel was there. The meaning of orange is for Hindus, Green is for Muslim brothers. Pingali Venkaiah told about this flag to...

Read more

     Did you heard about the human brains Museum? I think you are shocked when you read about this human's brain museum matter. Yeah!! This news little bit shocking type. And I think already you have got lots of question in your brain, right? Like where, when and what etc...

     In Bangalore, there is opened the museum of human's brains. There are 600 above human's brains in that museum...

Read more

     Do you know full information of the about our computer keyboard? If you know then no problem but if you don't know then you should read this article.

     Hundreds of years ago Typewriters, 50 years back computers and newly coming smart phones... this three are every time changing because technical knowledge. But in these all three Typewriters,  Computers and smart phones are changing but only one...

Read more

     Now, I am introducing some of facts about birds, crustaceans and creatures. Everyone should know minimum knowledge of about the birds, crustaceans and creatures; because general knowledge is very importance in our life. I think you may ask by yourself why you need general knowledge?! right?. Let me explain in few words. Now a days are very competitive, every moment in our life very risky, and competitive. That's why we should lear...

Read more