మనంధరి.కాం కి స్వాగతం - Official Website

header photo

Swagatham

Kavitvam Katha Vyasam Charitra Geetam Aanglam
Recent publications :

Christmas Special Telugu Poem

Poetry :-

MaanuMaatarameNireekshanaMadi SandeshamO NimushamTolakari Chinukai RaanaJeevistune UnnaanuMaro Varam

Aahwaanam
Avunanna .. Kaadanna
Maru Janmantu Unte
Mounam
Kavitaanjali
Laya
Nee Raaka Kosam
Alala Kalala Naduma....
Anirvachaneeyam
Kaalam Velivestunna Aaratam

Kathalu:-Aa Naluguru Saraswati PutruluNirnayamJeevana Chitram

Articles :-CheyutaBalyam Effect on Yavvanam

 ....................................

About us:-

The "Manandari.com" is a website of Literature & Arts. Our website is different from all other literature & art websites and  also from other printed magazines/weeklies. Our Manandari.com's working style also differs from all web-zine/magazine. Nowadays (in our view) , there is no propoer identificationfor poets & writers  and many of the poets & writers...

Read more

Click Here - Special poem

Beauty Tip:-

Palla Pai Machalu Povalante Click Here


 

Photography : Avani

click on the photo to view more photographs

Click Here Click Here

Click Here

Click Here

Chintha Songs


Yemito - Leave a Comment


Nuvve - Leave a Comment


Ankome me - Leave a Comment


Kanne - Leave a Comment


Gelugu - Leave a Comment

 N.Venkatsh Songs


NaHrudayam - Leave a Comment


Urike(Whistle) - Leave a Comment


 

 

Harica Songs


You are with - Leave a Comment


 

 

Vasudha Song


Ala Chanda - Leave a Comment


 

Suneel & Raghav Song


Naa Kanul - Leave a Commen


 Avani Song


Janani - Leave a Comment


 

Features

 

      Manandari.com is an international website, where we can demonstrate the performance of ourselves. All the services we offer are free to all. We cheerfully invite you all to share your talents and to prove your skills with 'Manandari.com' .

Are you a poet ?

     Are you a poet ? do you wish your poems to be published. If so, Manandari.com is with you to full fill your dreams.

     If you are interested ,send your poems to our email address along with a declaration statement of your acceptance to publish and also to assure that your submitted matter is of your own. Our e-mail ID : mysubmission@manandari.com .

Are you a writer ?

     Writing of stories is simply, a way of giving wings to our imaginations. Do you wish to be published your written stories in Manandari.com.

     If you are interested...                                                   Read more 


 English stuff :


Articles:


I hope, and wish  that the future brings me good health, peace of mind and great happiness..
This is the time that... Readmore


Don't laugh so loud; u will attack bad luck", Didn't I tell u whenever you laugh out loud, you will certainly be crying
soon enough. If life... Readmore


 

Poetry:


 

 


 

Additional Articles:-

 

 Why is pot water cold?

Do you know? The water is not cold in copper, brass and steel bowls or strainers. But the water is very cold in clay pots.

In summer when we are sitting near the fan, our body is very cold because of our body sweat comes out through the holes of our body and it is evaporated. That is why our body cold...

Read More

About the Telugu Lan...

Dear readers,
Now, we are going to know about the Telugu Language and the Telugu Language history. The Telugu language is one of the language in Dravidian. There are so many languages in the Dravidian language category. That languages are Telugu, Tamil, Malayalam, and Kannada etc.. The source of the Telugu language is Dravidian and this langu

Read more

Does the body need s...

     The body needs the salt. It is not only for the taste. Salt is very important physiological doings. If there is no salt in human body the man does not live. It is unusually to listen. But it is true.

     Human beings live without sweet, chill and sourness but they do not live without salt. Approximately human body has 50 litters of water. This water is not pure.

Read more

About the National flag

     Todays our national flag was designed in 1921. On that days in Vijayawada one meeting was conducted by the congress. In that meeting Pingali Venkaiah also participated and he showed his designed flag to Gandhi. In that flag first orange, green colors and in the middle the spinning wheel was there. The meaning of orange is for Hindus, Green is for Muslim brothers. Pingali Venkaiah told …

Read more

Human's brain...

     Did you heard about the human brains Museum? I think you are shocked when you read about this human's brain museum matter. Yeah!! This news little bit shocking type. And I think already you have got lots of question in your brain, right? Like where, when and what etc...
     In Bangalore, there is opened the museum of human's brains. There are 600 above human's brains in that museum…

Read more

About the keyboard...

     Do you know full information of the about our computer keyboard? If you know then no problem but if you don't know then you should read this article.
     Hundreds of years ago Typewriters, 50 years back computers and newly coming smart phones... this three are every time changing because technical knowledge. But in these all three Typewriters,  Computers and smart phones are changing but only one thing

Read more

Some of facts...

     Now, I am introducing some of facts about birds, crustaceans and creatures. Everyone should know minimum knowledge of about the birds, crustaceans and creatures; because general knowledge is very importance in our life. I think you may ask by yourself why you need general knowledge?! right?. Let me explain in few words. Now a days are very competitive, every moment in our life very risky, and…

Read more

హెచ్చరిక : ఈ సైట్లో ఏ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా గాని, కొంత గాని కాపిరైట్ హోల్డరు & ప్రచురణ కర్తల నుండి ముందుగ రాతపూర్వకంగా అనుమతి పొందకుండా ఏ రూపంగా వాడుకున్నా కాపిరైట్ చట్టరీత్యా నేరం. ఎవరయినా ఇందుకు పాల్పడితే వారి పై చట్ట రిత్యా చర్య తీసుకుంటాము

SwaraVaani | Songs

Swaravani

   
Janani Shiva Kamini Listen
Naa Kanule Listen
Ala Chandamama Listen
You are with me Listen
Urike Chilaka (Whistle) Listen
Na Hrudayam Listen
Gelupu Talupule Listen
Kannekalaimane Listen
Ankome Teri Listen
Nuvve Nuvve Listen
Yemito Ivvala Listen
Thodi Listen
Om Shivam Listen
Living Water Listen
Vandemataram Listen
When I Look At U Listen
See You Listen
O Desama Listen
Safe and Sound Listen
Teliyadule Emmayoo Naalo Listen
A Thousand Year Listen
Kala Nijam Kadule Listen
Eto Eto Listen
Paluke Bangaram Listen
Muddugare Yashodaku Listen
Yamuna Tatilo Listen
Sriranga Ranga Listen
Matamela Listen
Manase Murisindi                                  Listen

Speeches

  • వ్యక్తిత్వానికి ప్రతీకలు అలవాట్లు - Listen Speech

More speeches >>