గడియారం – కవిత

నిమషాల ముల్లు తిరుగుతూ నించోనివ్వదెందుకో సెకెండు ముల్లు సాగుతూ భయన్ని పెంచునెందుకో గంటలు గంటలు కదులుతూ దడని తెప్పించునెందుకో టిక్ టిక్ అంటూ ఆలోచనలని రానివ్వదెందుకో రోజులు…

Continue Reading →