ప్రణయమా… స్వార్థమా? | ధారావాహిక ఎ-2

          ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు కాత్యాయనికి. కాల్ కట్ చేసి మళ్ళీ అపూర్వ నంబరుకి డయల్ చేసింది. ఊహూ.. ఎత్తలేదు. ఏమైందో…

Continue Reading →

జ్వాలముఖి | ధారావాహిక ఎ-1

          ఈ మహానగరం ఎంత అందంగ ఆనందంగా అమాయకంగా కనిపిస్తుంది, ఇంకా కొన్ని రోజులలో మహప్రళయం వచ్చి ప్రపంచం అంత కనుమరుగు…

Continue Reading →