జీవితం – కవిత

జీవితం ఆశ్చర్యాలతో  నిండిన ఓ మహా సాగరం.. అంతుచిక్కని ఆశలు ఆశయాలు కలగలసిన సముదాయం..  అంచనాలకు అందనిది  ఈ మాయా ప్రపంచం.. అవర్ణనీయమైన పద్మవ్యూహం ఈ జీవితం..…

Continue Reading →

మీ బాధలు ఇక్కడ కొనబడును – కురచ కథ

          ఆ బోర్డు చూసి ఆగిపోయాడు రావు.           మరో మారు ఆ బోర్డు మీదది చదివాడు.           ఆ హాలులోనికి చూశాడు.           గేట్లు బార్లా…

Continue Reading →