ప్రణయమా… స్వార్థమా? | ధారావాహిక ఎ-2

          ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు కాత్యాయనికి. కాల్ కట్ చేసి మళ్ళీ అపూర్వ నంబరుకి డయల్ చేసింది. ఊహూ.. ఎత్తలేదు. ఏమైందో…

Continue Reading →