ఉదయం – సాయంత్రం – కవిత

ఉదయాన్నే మా ఊరి రహదారులు ముళ్ళ దారులైపోయాయి           తొలి సంధ్యారాగంలో పక్షుల కిలకిలరావాలతో సాయంత్రానే మా ఊరి రహదారులు పూలదారులై పోయాయి           శవాల అంతిమయాత్రలో…

Continue Reading →