మిస్ యు చిన్ను – ప్రేమలేఖ

మిస్ యు చిన్ను… నీతో కలిసి బ్రతకాలనుకున్నాను… అది నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు. కాని నా ప్రేమ నిజం అందుకే నీకు దూరంగా ఉంటున్నా…

Continue Reading →