Menu

Manandari.com - Official website

అక్టోబర్ సంచిక

Find Here:

Bratuku - Telugu Kavita

September 23, 2016

Bratuku - Telugu Poem | Telugu Poetry | @Manandari.com | #Content is loading please wait.....

Read more writings of this author: Sujani

Go Back

Awesome. Chala baga rasaru. Read it again and again.

మీ జీవితం మీ పుస్తకం....
చదవాలనే ఆలోచన ఉండాలి ...ఆవేశం కాదు.
మీకు నచ్చినట్లుగా మీ పుస్తకాన్ని మీరు చదవాలి ..రాయాలి .
పక్కన వాళ్ళు హేళన చేస్తారనో...ఎదుటి వాళ్ళ గురించి అలోచించి మన ఉనికి కోల్పోవద్దు.
చివరగా అన్నారు మీది తెలివి హీనతా అని..?
తెలివి హీనత కాదు..తెలియక జరిగిన పోరాపాటేమో...!
ఏమైనా తప్పుగా చెబితే క్షమించండి సుజని గారు..!
కానీ , సంతోషంగా ఉండండి..అంతకు మించి చేసేదేమి లేదు..!

Dear Charan,

చలం గారన్నట్లు ,బయట కాక లోపల ప్రయాణం చేసి తనతో తాను యుద్దం చేసే వారి ప్రయాసలవి, శ్రీశ్రీ గారన్నట్లు అదృష్టవంతులకవి అర్ధంకావు.

And its only metophorical

Hi Sujani,

చలం గారు చెప్ప్పిన్ది నిజం,బయట కాక లోపల ప్రయాణం చేసి తనతో తాను యుద్దం చేసే వారి ప్రయాసలవి..! మనసు యుద్ధం ...మరణించే వరకు..!

శ్రీ శ్రీ గారు అన్నట్లు అదృష్టవంతులకవి అర్ధంకావు... అర్ధం చేసుకోలేని వాళ్లకి అర్ధం కావు..!

ఈ ఒక్క జీవితంలో మనం గొప్పగా వేరే ఎదో కనుక్కోవాల్సింది లేదేమో... మనలో ఉన్న మనని వెతుక్కోవడానికీ ...కనుక్కోవడానికీ ...సరిపోతుందా ఈ జీవితం..అనేదే ప్రశ్న..?

baga chepparuComment


Recent Comments


5 Tips for Speaking English Fluently

October 10, 2017

- B. Akhil Kumar

English is the one of the most people spoken languages in the world. We know very well about it. English country people speak fluently but people, who are not, cannot speak as same as them.

Desire of an English learner will always be like speaking as fluent as foreigners, Engl…

Read more

Watchman's Daughter - English Translation Story of Telugu

September 15, 2017

Watchman's Daughter

A Telugu 'వాచ్మేన్ కూతురు' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'Watchman's Daughter' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

It’s been six months since we shifted into this apartment building and from that day the watchman’s wife st…

Read more

Charity Should Begin at Home - English Translation Story of Telugu

August 24, 2017

Charity Should Begin at Home

A Telugu 'తనకు మాలిన ధర్మం' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'Charity Should Begin at Home' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

In the center of the sprawling Metropolis, the apartment building “Shiva Krupa” is buzzing like a…

Read more

The Bond — English Translation Story of Telugu

August 15, 2017

The Bond Story

A Telugu 'అనుబంధం' story written by Sesi Saradi is translated into English as 'The Bond' by the same author, Sesi Saradi.

- Sesi Saradi

The house is silent. Lalitha sat alone in the living room, holding the news paper. Holding, not reading! At her age she has nothing to do ex…

Read more

The Solution — English Story

August 1, 2017

The Solution

- Sesi Saradi

Rekha is in a hurry. She missed the bus she daily catches from her office and she will be late. That made her worry even more. She thought about her children, seven year old Rohan and five year old Ramya. Not old enough to be left alone. Every day she makes it a point to be hom…

Read more

Kryptanyo — Story

July 26, 2017

Kryptanyo

- Sesi Saradi

The day began just like any other day and I did not know what it had in store for me. But from the time I woke up a strange feeling engulfed me, as if something terrible is going to happen. I started getting ready for school and noticed the leisurely way my mother is doing thin…

Read more

Is the fidget spinner good to use?

July 20, 2017

- Padmasri

This is a toy. It has more than 2 lobes consisting of bearings. They are available in various prices, shapes, weights, colours etc.

What is the use of this toy? As per my opinion this toy is a very famous time eating toy. There is a reason why I am saying this. First I say about som…

Read more

Five Tips for choosing the better Institute / School / college / University

July 18, 2017

- B. Akhil Kumar

Education is the only way for the bright future. We know very well the importance of education in one’s life. People and students might think that if you have strong desire for studying, you can gain knowledge and will be top student among all students even your studying center i…

Read moreDon't Fall into the Magic when You Shopping

July 18, 2017

- Padmasri

Don

To have whatever we need, we do shopping. From grocery to everything we buy at stores and shops. If we have patience we go to ten shops until we get what we like. We will also be ready to spend huge money to buy the item if it deserves it.

When people do shopping they have to be…

Read more

Top 10 facts of spider that we should know

July 11, 2017

- Padmasri

As per my opinion, everybody should have minimum knowledge of what are surrounding us. Today I wrote some things of spider. You know very well that spiders make house dirty. Yes they do. But, I am not talking about this thing.

The top 10 things of spider that we should know

  1. Sp…

Read more

Top five Facts about Panda

July 11, 2017

- B. Akhil Kumar

We know very well about Panda. They look so cute. From children to elder everybody likes them. Their chubby body, cute faces having dark spots attract everyone. By observing children liking Pandas, many Pandas animated movies released. We know how much money those movies collecte…

Read more

Top 5 Facts of Potatoes

July 11, 2017

- B. Akhil Kumar

We all like the food made by Potatoes. They are so tasty. Either the matter is of junk food or dishes. Whatever the food is, but in the food if the potato is added, the taste of that dish will be delicious, won’t it be?

In the recipes of snacks, chips, curries et cetera, we …

Read more

Subscribe now

Subscribe to receive Latest posts' notifications directly in your inbox for free.

Follow us on Facebook

Follow on Google+