రామా శ్రీ రామ – కవిత

శ్రీ రాం జయరాం జయ జయ రాం

రాముని తలవని హిందువుండునా

రాముని గుడి లేని ఊరు ఉండునా

రాముని కళ్యాణం లేని గుడి ఉండునా

రాముడు ఒక మార్గదర్శకుడు

సీతారాములే అన్యోన్య దంపతులు

>రామలక్ష్మనులే అపురూప సోదరులు

దశరథ రాములే అద్వితీయ తండ్రి కొడుకులు

హనుమ రాములే అచంచలమైన భక్తులు

గుహుడు సుగ్రీవుల తోడ మైత్రే మైత్రి

రుచిచూసిన పళ్ళను పెట్టిన శబరి ఆతృతే ఆత్రుత

ఆహల్య శాప విమోచనమే అద్భుతం

రామా నీ బాణం శక్తికి తార్కాణాలు ఎన్నెన్నో….

అంతేనా…

రాజ్యపాలన, ధర్మరక్షణ, మిత-ప్రియ భాషణ

కష్టాల చెదరని నీ మనో నిబ్బరత

లక్ష్యసాధన లో అకుంఠిత కార్యాచరణ

దీనబంధు రక్షణ లో అపరిమిత కారుణ్యం..

ఎన్నని ఎంతని ఏమని పొగడుద రామా

మా మనసు, విజ్ఞానం చాలా పరిమితం రామా

నీ నామ కీర్తన మాకు సదా రక్ష రామా

అదొక్కటే మాకు తెలుసు శ్రీ రామా

మము సదా కాపాడు లోకరక్షకా రమా….

శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు తో..

బాలపద్మం