గురువు – కవిత

గురువంటే అందరికీ గురి!

విద్యా దానం అందించడంలో వారికి వారే సరి!

విద్యను మించిన లేదు సిరి!

విద్యా దానం అందించే గురువులందరికీ నమాస్సుమాంజలి మరొక్క పరి!!!

1 thought on “గురువు – కవిత”

Comments are closed.