ప్రేమ – కవిత

వికసించెను పుష్పము మదిలో పుష్పించెను సౌందర్యము నా కలలో తిలకించెను నా మనస్సు అలలో నీ ఈ చూపులతో పులకించెను మది ఇలలో సఖీ! నీ రక్షణ…

Continue Reading →

ప్రేమికుల రోజు – కవిత

ప్రేమికులందరు Valentine’s day కోసం ఎందుకు ఎదురుచూస్తారో తెలియదు నిన్ను కలవని క్షణం ముందు వరకు నీ గురించి ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచన ఆనందంగా వుంటుంది నీ…

Continue Reading →